สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
12/13 อาคารโรงเรียนนครอาชีวศึกษา ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000