โรงเรียน ทุ่งสงวิทยา (ท.ส.ว.) ตำบล ควนกรด อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ