เครื่อง SERVER .ให้บริการระบบรับนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนในสังกัด สพม.12